Klimatizace je zařízení sloužící k tepelné úpravě vzduchu a filtrace v místnosti, zejména však slouží k ochlazování vzduchu, popř. k odvlhčování či vytápění (pokud je klimatizace vybavena tepelným čerpadlem).

Systém chlazení klimatizace funguje na principu chladničky. Chladnička odnímá teplo chlazenému prostoru a to následně uvolňuje do místnosti (nejčastěji černým žebrováním na zadní straně). Jednoduše řečeno - z jednoho prostoru teplo odebírá a do druhého jej předává. Klimatizace pracuje stejně – např. v klimatizovanému pokoji je odebírané teplo předávané pomocí chladiva a venkovní jednotky do okolí.

Klimatizace se skládá z venkovní jednotky, která obsahuje venkovní výměník (kondenzátor), kompresor, elektrické silové části a z vnitřní jednotky, která obsahuje vnitřní výměník (výparník), válcový ventilátor, ovládací elektroniku. Tyto jednotky jsou navzájem propojeny měděným potrubím pro chladící médium a elektrickým vedením. Toto uspořádaní je nejčastější (split).

Funkce klimatizace (při chlazení):

  • Kompresor nasaje plynné chladivo, které stlačuje a přivádí pod tlakem do kondenzátoru.
  • V kondenzátoru dochází k přeměně skupenství – z plynného na kapalné.
  • Kapalina je vtlačována přes zpětný ventil a dehydrátor do výparníku, kde dochází pomocí kapiláry k nástřiku kapaliny, jejímu následnému rozpínání a odebrání tepla z výparníku vnitřní jednotky. Zde dochází k odpařování kapaliny a změny skupenství z kapalného na plynné, čímž ochlazuje žebrování výparníku a ochlazený vzduch je vháněn ventilátorem do místnosti.
  • Plynné chladivo je opět nasáváno kompresorem a přiváděno do kondenzátoru, kde dochází k odevzdávání přijatého tepla z chlazeného prostoru ven. Cyklus se opakuje.

Klimatizace, které jsou vybaveny tepelným čerpadlem, mohou pracovat i reverzibilně (na principu tepelného čerpadla vzduch - vzduch) a „nízkopontencionální“ teplo z vnějšího prostředí „přečerpávat“ do prostředí vnitřního a tím vytápět danou místnost.

Při funkci topení přepne čtyřcestný ventil okruh (z chlazení na topení), čímž se z vnitřní výparníkové jednotky stává kondenzátor a z vnější kondenzátorové jednotky výparník. Tím pak horké páry nejdou do kondenzátoru, ale do výparníku. Při topení se využívá principu tepelného čerpadla, kde se zbytkové teplo na výměníku vnější jednotky odebere a odešle na výparník vnitřní jednotky. Jde o velice efektivní moderní metodu vytápění.